stitch.gifstitch.gifstitch.gif


การผสมสีจากแม่สี

แม่สี มีสามสี ได้แก่ แดงเหลืองน้ำเงิน
การผสมสีของแม่สีหลัก ขั้นที่ 2

แดง + ส้ม

แดง + เขียว

แดง + ม่วง

น้ำเงิน + ส้ม

น้ำเงิน + เขียว

น้ำเงิน + ม่วง

เหลือง + ส้ม

เหลือง + เขียว

Workshop10.jpg


สีที่เกิดจากการผสมของแม่สีหลักกับสีขั้นที่ 2 ถือเป็นขั้นที่ 3
แดง + ขาว
แดง + ดำ
แดง + เงิน
เหลือง + ขาว
เหลือง + ดำ
เหลือง + เงิน
น้ำเงิน + ขาว
น้ำเงิน + ดำ = ดำอมน้ำเงิน
น้ำเงิน + เงิน = น้ำเงินเมทัลลิค
hatty12.gifhatty12.gifhatty12.gif